Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazasında İşletenin Maddi Manevi Tazminat Sorumluluğu

Esas :2010/941
Karar:2011/967
Tarih:03.02.2011

YARGITAY İLAMI

Davacı F…….. vekili Avukat Tülay P. O. tarafından, davalı ……… ve diğeri aleyhine 09/01/2008 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/11/2009 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili, davalı Ali K. vekili, davalı Nuri F. vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

a)Dava, trafik kazası nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkin olup yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiştir.

Dosya içeriğinden; davalılardan Nuri F.’ın, sürücüsü olduğu araç ile kendisine kırmızı ışık yandığı sırada hareket ederek davacının içinde bulunduğu araca çarptığı, davacının yüzünde kalıcı iz oluşacak ve 90 günde iyileşebilecek biçimde yaralanmasına yol açtığı; davalının bilinçli taksir derecesinde tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Olayın oluş biçimi, davacının yaralanmasının derecesi, kusur durumu, olay tarihinde 21 yaşında olduğu gözetildiğinde davacı yararına takdir edilen manevi tazminat tutarı azdır. Daha üst düzeyde manevi tazminat takdir edilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

b)Davacının yüzünde oluşan kalıcı nitelikteki izlerin giderilmesi amacıyla ameliyat yapıldığı, davacı tarafından üçüncü bir ameliyatın yapılacağının bildirildiği, 07.08.2009 günlü bilirkişi raporunda yara izini tamamen kapatacak ameliyat olmadığı; ancak, üçüncü ameliyatın yapılması halinde tedavi giderlerinin uzmanından sorulması gerektiği açıklanmıştır. Ne var ki bu yönde bir araştırma yapılmaksızın karar verilmiştir.

Davacının yüzündeki yara izlerini tamamen yok etmese de yapılacak estetik ameliyatın olumlu katkısı gözetilerek davalıların hesaplanacak estetik ameliyatı giderlerinden de sorumlu tutulmaları gerekir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik incelemeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2/a ve b) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA; davalıların tüm, davacının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.