Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası sonrasında meydana gelen cismani zararların karşılanması için kişiler tazminat davası açabilirler. Bu davaya trafik kazası tazminat davası denir. Bu davalar; sürücüye, araç işletene ve sigorta şirketine karşı açılır. Trafik kazası sonrasında ölüm meydana gelmişse bu durumda ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilirler.

Eğer kişi bu kazada yaralanmışsa bu durumda iş gücü kaybını, tedavi giderlerini ve manevi tazminat talep edebilir.  Bu davalardaki tazminat miktarı bazen ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle insanların hak kaybına uğramaması için bu davayı avukat yardımı ile açması çok daha iyi olacaktır.

Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP VE DAVA HAKKI:

Madde 97 – Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir. Eğer sigortacı süresi içinde ödeme yapmazsa bu durumda kişiler trafik kazası tazminat davası açabilirler. Dava açmadan önce mutlaka hukuki yardım alınmalıdır. Avukatsız olarak açılan davalarda hak kaybı yaşanması muhtemel olduğu gibi davanın gereksiz yere uzaması da söz konusu olabilir.

TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ

Madde 99 – Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

(Değişik fıkra: 21/05/1997 – 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 100 – Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu maddesi ihtiyari mali sorumluluk sigortasında da uygulanır.

ZAMANAŞIMI

Trafik kazası tazminat davası zamanaaşımı süresi madde 90’da belirlenmiştir. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 110 – Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. Örneğin Ankara’da bütün sigorta şirketlerinin müdürlükleri olduğu için dava açacak kişi davasını Ankara’da açabilir.