Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tenfiz Davası Nerede Açılır

Tanıma tenfiz davaları yurt dışında gerçekleşen boşanma kararlarının Türkiye’de tanıtılması için açılan bir davadır. peki tanıma tenfiz davası nerede açılır ? Yabancı mahkemelerce verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının tenfizi Türkiye’de Aile Mahkemelerinin görev alanındadır. Hasımlı bir davadır. Yani tenfiz talebinde bulunan davacı, ve boşanılan eş davalı olarak yer alacaktır.

Tarafların Türkiye’de ikamet adresi yoksa davayı Ankara ilinde açabilirler. Kanunda ki özel düzenleme gereği Ankara mahkemeleri bu konuda yetkilendirilmiştir.

Tanıma tenfiz davalarında taraflar genelde yurt dışında olduğu için bu davayı takip etme şansları yoktur. Bu nedenle bu davalar bir avukat vasıtasıyla takip edilmelidir.

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma tenfiz davası açılırken bazı evrakların önceden hazırlanması gerekir. Bu evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanmazsa aile hakimi davayı sonuçlandırmaz. Yabancı boşanma kararının aslı ve tercümesi mutlaka dava açılırken mahkemeye sunulmalıdır. Bunun yanında bir de apostil şerhi olmalıdır. Son olarakta avukatın davaya girebilmesi için avukat vekaletnamesi çıkarılmalıdır. Bu vekaletname fotoğraflı olmalı ve tanıma tenfiz konusunda özel yetki içermelidir. Tanıma tenfiz davası nerede açılır ve benzeri sorularınız hakkında ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Yargıtay Kararı

Tanıma tenfiz davası nerede açılır sorusuna ilişkin olarak emsal Yargıtay kararını aşağıda bulabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi 2008/6987 E.N , 2008/10100 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVLİ MAHKEME
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

Özet
AİLE HUKUKU’NA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ, AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMEKTEDİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4/2. maddesi gereğince, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre Aile Hukuku’na ilişkin yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi, Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir. 4787 sayılı Yasa’daki bu özel hüküm, sonradan 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı Yasa ile ilga edilmiş değildir. Bu açıklamalar karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08.07.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.