Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Şirketlere Karşı İcra Takibi Başlatılması

Borçlarını zamanında ödemeyen kişiler için icra takibi başlatılır. Cebri icra denilen bu yöntemle hukuki olarak zor kullanılarak borçlar tahsil edilir. İcra takibi hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere karşı yapılabilir. Şirketlere karşı icra takibi başlatılması durumunda şirket yöneticilerin şahsi malvarlıklarına gidilmez. Sadece şirketin malları haczedilir. Zira tüzel kişilerin bir çocuğunda gerçek kişinin sorumluluğu koymayı taahhüt ettiği sermaye kadardır.

Şirketlere karşı icra takibi başlatılması prosedürü sahıslara yönelik icra takibinden farklı değildir. Şirketlerinde adına kayıtılı araçlar ve gayrimenkuller haczedilebilir. Şirket hissesine haciz konabilir. Diğer şirketlerde bulunan hak ve alacakları için 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilebilir. Menkul haciz işlemi uygulanabilir. Tebligat yapılamazsa ticaret odasına müzekkere yazılarak Tebligat Kanunu Madde 35′ e göre tebligat yapılması talep edilebilir. Şirket borçlarından dolayı şahıslara gidilemez.

İcra takibi başlatılırken borcun kaynağı mutlaka gösterilmelidir. Örneğin çek, senet, sözleşme veya yazılı belgelerden birine sahip olmadan icra takibi başlatılmamalıdır. Zira bu durumda borçlu borca itiraz ederse itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açılamaz.

Senede Dayalı İcra Takibi

Elinizde alacaklı olduğunuz bir senet varsa ve bu senedin vadesi geçmişse bu durumda senede dayalı icra takibi başlatılır. Bu takibin başlatılabilmesi için senedin geçerli olması şarttır. Yani senedin üzerinde borçlu ve alacaklının bilgileri yer almalı ve bunun yanında senedin düzenleme tarihi ve yeri mutlaka senette mevcut olmalıdır. Senette borçlu olarak görünen kişinin senet altında imzası yer almalıdır. Eğer borçlu bir şirket ise bu şirketin imzaya yetkili kişisi mutlaka senedi imzalamalıdır. Kişinin imzaya yetkili olup olmadığı imza sirküleri incelenerek anlaşılabilir.

Senet altında ki imza borçluya ait değilse imzaya itiraz edebilir. Kambiyo senedine dayanan icra takiplerinde imzaya itiraz mutlaka icra hukuk mahkemesine yapılmalıdır.

İcra Takibine İtiraz

Şirketlere karşı icra takibi başlatılması durumunda eğer takibe itiraz edilecekse bu itirazın şirketin yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir. İcra takibi ilamsız bir icra takibi ise icra müdürlüğüne yapılması gerekir. Eğer icra takibi kambiyo senedinden kaynaklı ise itiraz süresi içerisinde icra hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Bu işlemlerin icra avukatı ile yapılması çok daha iyi olacaktır. Zira itiraz süresinin kaçırılması veya itirazın yanlış yapılması durumunda ciddi hak kayıpları yaşanabilir. Özellikle Ankara icra müdürlüklerinin yoğunluğu da göz önüne alınırsa avukatsız olarak işlemlerin takibi oldukça zor olacaktır.