Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Esas :2011/5346
Karar:2011/9604
Tarih:26.09.2011

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, itirazın kaldırılması ve temerrüt nedeni ile tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, tahliye istemi konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, itirazın kaldırılması istemi yargılama gerektirdiğinden reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından alacağa yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 29.07.2010 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2010 yılı Haziran ayından itibaren 2011 yılı Mart ayı dahil aylık 3.888.-TL üzerinden 10 aylık 38.880.-TL asıl kira alacağı ve 80,53.-TL işlemiş faizin ödenmesini istemiş, yargılama aşamasında kiralananın 01.11.2010 tarihinde tahliye edilmesi nedeni ile 2010 yılı Aralık, 2011 yılı Ocak, Şubat, Mart ayları kira parası isteminden vazgeçtiklerini, diğer ayların kira parasının ödenmesini istediklerini bildirmiştir. Davalı, kiralananın 2010 yılı Haziran ayında tahliye edildiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, tahliye istemi konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, itirazın kaldırılması istemi yargılama gerektirdiğinden bahisle istemin reddine karar verilmiştir.

İcra takibinde dayanak yapılan, karara esas alınan 01.04.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli aylık 3.600.-TL ödemeli kira sözleşmesi hususunda taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık kiralananın tahliye edilerek anahtarının kiralayana ne zaman teslim edildiğine ilişkindir. Kural olarak anahtar teslim edilmediği sürece kiralananın kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Yasal anahtar teslimi bizzat anahtarı kiralayana vermek suretiyle veya tevdi mahalli tayini suretiyle yapılır. Anahtar tesliminin davalı kiracı tarafından yazılı belge ile kanıtlanamaması halinde davacının bildirdiği tarih esas alınmak suretiyle bildirilen tarihe kadar kira alacağına hükmedilmesi gerekir. Davalı dava konusu kiralananın anahtarının 2010 yılı Haziran ayında teslim edildiğini bildirmiş, buna ilişkin bir belge sunamamıştır. Bu durumda anahtar tesliminin davacının bildirdiği 01.11.2010 tarihi olduğunun kabulü ile davalıların bu tarihe kadar olan kira parasından sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın alacağa yönelik olarak (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 26.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.