Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kıdem Tazminatı Şartları

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2007/9-589
K. 2007/625
T. 26.9.2007
• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Sözleşmesi Feshedilip Yeniden İşe Alınan İşçi/Sendika Tarafından Yapılan Protokole Göre Çıkarılmadan Çalışan Düzeyinde Ücret Alınacağına Dair Yapılan Protokole Uyulmadığı – Uzun Süre Sonra Emekli İşçinin Fark Ücret Talebine Dayalı Kıdem Tazminatı İsteyebileceği )
• SENDİKALI İŞÇİ ( Sözleşmesi Feshedilip Yeniden İşe Alınan İşçi/Sendika İle İşverenin Maaşların Çıkarılmadan çalışan İşçi Düzeyinde Olacağının Kararlaştırıldığı – Protokole Uyulmadığından İşçinin Uzun Zaman Sonra da Olsa Kıdem Tazminatı Farkı Talebinin İyiniyet Kuralına Aykırı Olmadığı )
• KIDEM TAZMİNATI ( Senikanın İşveren İle Yaptığı Protokolde İşten Çıkarılıp Yeniden Alınan İşçilerin Maaşlarının Çıkarılmayan Düzeyinde Olacağının Kararlaştırıldığı/Uyulmadığı – Uzun Süre Sonra Emekli Olan İşçinin Fark Ücret Talebine Dayalı Olarak İsteyebileceği )
• FARK ÜCRET TALEBİ ( Yeniden İşe Alınan İşçi/Sendikanın İşverenle Çıkarılmadan Çalışan İşçi Düzeyinde Maaş Verileceğini Kararlaştırmasına Rağmen Uyulmadığı – Uzun Süre Sonra Emekli Olan İşçinin Talep Edebileceği ve İyiniyet Kuralına Aykırı Olmadığı )
• EMEKLİ ( Sendikalı İşçi/İşveren İle Yapılan Protokolde Kararlaştırılan Maaş Miktarına Uyulmadığı – Uzun Zaman Sonra da Olsa Fark Ücret Talebine Dayalı Kıdem Tazminatı Talep Etmesinin İyiniyet Kuralına Aykırı Olmayacağı )
• İBRANAME ( Sendika İle İşveren Arasında İmzalanan Protokolde Kararlaştırılan Maaşa Uyulmadığı/Uzun Zaman Sonra İmzalayarak Emekli Olan İşçi – Fark Ücret Talebine Dayalı Olarak Kıdem Tazminatı İsteyebileceği )
• İYİNİYET KURALI ( İbraname İmzalayarak Emekli Olan İşçi/Uzun Zaman Önce Sendika İle İşveren Arasında İmzalanan Protokole Göre Maaş Almadığı – Fark Ücret Talebine Dayalı Olarak Kıdem Tazminatı Talebinin Aykırı Olmayacağı )
4721/m. 2
4857/m. 18
2822/m. 6
ÖZET : Dava işçilik alacaklarına ilişkindir. Davacı, işveren tarafından diğer işçilerle birlikte, iş sözleşmesini feshedilerek topluca yeniden işe alınmıştır. Davacının üyesi olduğu sendika tarafından davalı işverenle aralarında yapılan protokolde tekrar işe alınan işçilerin ücretlerinin çıkarılmadan çalışan emsal işçi ücretleri düzeyine çıkarılacağı hususu öngörülmüştür. Ancak protokolden sonra ücretler emsal işçi ücretleri düzeyine çıkarılmamıştır.Emeklilik suretiyle iş yerinden ibraname imzalayarak ayrılan davacının uzun süre sonra fark ücret talebine dayalı kıdem tazminatı farkı talep etmesi iyiniyet kurallarına aykırı olarak nitelendirilmemeli ve mahkemece kıdem tazminat farkına ilişkin talebin kabul edilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik hak ve alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Aydın İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 7.12.2005 gün ve 388/604 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 04.10.2006 gün ve 2006/4410-25778 sayılı ilamı ile;

( … 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacının, 25.12.1992 tarihinde işveren tarafından diğer işçilerle birlikte, iş sözleşmesini feshederek topluca 22.3.1993 tarihinde yeniden işe alındığı anlaşılmaktadır.

Davacının üyesi olduğu sendika tarafından davalı işverenle aralarında yapılan 9.11.2003 tarihli protokolde tekrar işe alınan işçilerin ücretlerinin çıkarılmadan çalışan emsal işçi ücretleri düzeyine çıkarılacağı hususu öngörülmüştür.

Davacının protokol tarihinden sonra ücretlerinin emsal işçi ücret düzeyine çıkarılmamasına rağmen fesih tarihi 2.7.2002 tarihine kadar bir uyuşmazlık çıkarmadan düşük ücret alması işyeri koşulu haline gelmiş bulunmaktadır. Emeklilik suretiyle işyerinden ayrılan ve ibraname imzalayan davacının yaklaşık yedi yıllık bir süre sonra fark ücret talebine dayalı kıdem tazminatı farkı talep etmesi iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. Mahkemece kıdem tazminat farkına ilişkin talebin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

3. Fazla mesai ücretinin fiilen alınan ücrete göre hesabı gerekirken, emsal işçi ücretleri esas alınarak karar verilmesi de bozma nedenidir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle işyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanmakta olması ve ayrıca protokolde kararlaştırılmasına karşın emsal işçi ücretinin davacıya tatbik edilmediğinin anlaşılmış olması karşısında yerel mahkemenin direnme kararı isabetli bulunmaktadır.

Ne var ki, yukarıda açıklanan nedenlerle Özel Dairece işin esasına yönelik diğer temyiz itirazları incelenmemiş olup, dosyanın temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan dosyanın işin esasına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için 9.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 26.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.