Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Alma

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/37841
K. 2010/34662
T. 25.11.2010
• İŞÇİ YÖNÜNDEN İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olması – İşçinin Fesih Nedeni Olarak İleri Sürdüğü İşitme Kaybının İşyeri Çalışma Koşullarına Bağlı Olup Olmadığının Bilirkişi Raporu ile Belirlenmesi Gereği )
• İŞİN YAPILMASI İŞİN NİTELİĞİNDEN DOĞAN BİR SEBEPLE İŞÇİNİN SAĞLIĞI VEYA YAŞAYIŞI İÇİN TEHLİKELİ OLMASI ( İşçi Bakımından Haklı Fesip Nedeni Olduğu – İleri Sürülen Sağlık Nedeninin İşyeri Koşullarına Bağlı Olup Olmadığının İş Güvenliği Uzmanı ve Tıp Doktoru Bilirkişi Raporuna Dayandırılması Gereği )
• İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olması – İşçinin Fesih Nedeni Olarak İleri Sürdüğü İşitme Kaybının İşyeri Çalışma Koşullarına Bağlı Olup Olmadığının Bilirkişi Raporu ile Belirlenmesi Gereği )
4857/m. 24/1-a
ÖZET : İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır.

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, istemi reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ. Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Davacı, davalı işyerinde 1997-25.10.2004 tarihleri aralıksız olarak çalıştığını, işyeri koşullarına bağlı 2000 yılında işitme kaybı başladığını, %34 olarak tespit edilen iş gücü kaybı üzerine 2001 yılında SSK Hastanesi tarafından verilen raporla sol kulağına işitme cihazı takıldığını, zamanla büyüyen işitme kaybı oranının %40’a ulaştığını bu durumun beden ve ruh halini bozduğunu, sağlık koşulları sebebiyle iş akdini feshettiğine ve tazminatlarını talep ettiğine ilişkin 19.10.2004 tarihli ihtarnameyi gönderdiği, hizmet akdinin kendisi tarafından sona erdirilerek tazminat ve diğer hakların talep edileceğinin ihtar olunduğunu, ancak ihtarname akabinde iş akdinin davalı işveren tarafından 25.10.2004 tarihinde son verildiğini ve işten çıkışının yapıldığını, hak ve alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı, davacının 12.10.2004 tarihli ihtarname ile istifa etmek suretiyle iş akdini kendisinin sona erdirdiğini, kendilerini feshetmesinin söz konusu olmadığını, sağlık nedenleri ile haklı feshin gerçekleşmediğini, işitme kaybı artışının münhasıran çalışma koşullarına yükletilemeyeceğini davacıdan ve diğer şartlardan kaynaklanan bir çok sebep olduğunu, davanın yerinde olmadığını savunmuştur.

Mahkemece, davacının ilerleme gösteren işitme kaybı derecesinde işyeri koşullarının etkili olmadığı, sözleşmenin kurulduğu zamanda sözleşmeye konu işin niteliğinin davacı tarafından bilinmesi bir yana kulaktaki işitme kaybının da mevcut ve bilinen derecede oluşmuşluğu, keşif ve sonrasında alınan raporla işitme kaybındaki yükselmenin işyeri koşullarıyla illiyet bağının kurulamadığının anlaşılması karşısında davacı tarafından fesih nedeninde haklılık bulunmadığı gerekçesi ile isteğin reddine karar verilmiştir.

Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş akdinin davacı işçi tarafından sağlık nedeni ile haklı olarak feshedilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın normatif dayanağı 4857 Sayılı Kanununun 24/1-a maddesidir. Sözü edilen yasa maddesi uyarınca “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması…” durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır.

Dosyadaki deliler birlikte değerlendirildiğinde; mahkemece işyerinde her ne kadar keşif yapılarak uzman doktordan rapor alınmış ise de, alınan rapor hüküm vermeye yeterli değildir.

Davacı işçinin işyerinde çalışmasının yukarda açıklanan kanun maddesinin öngördüğü şeklide işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığının konusunda iş güvenliği uzmanı ve tıp doktorundan oluşan bilirkişi heyetinden alınacak rapor ile kesin olarak belirlenmeden eksik inceleme ile kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 25.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.