Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İlamsız İcra takibine İtiraz Süresi

ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI
Madde 60 – Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.

Emir :
1. 58 inci madde mucibince takip talebine derci lazımgelen kayıtları,

2. Borcun ve masrafların on gün içinde ödenmesi, borç teminat itası mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında gösterilmesi ihtarını,

3. Borcun tamamına veya bir kısmına, yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa yine bu on gün içinde bildirmesi ve bildirmediği takdirde bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikate muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtarını,

4. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını, ihtiva eder.

2 – TEBLİĞ ZAMANI
Madde 61 – Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğ edilir. Takip vesikaya müstenitse, alacaklı veya müstenit tarafından verilecek imzalı sureti ödeme emrine raptolunur.

Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olarak her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.

Kanunen zammı lazımgelen müddetler mahfuzdur.

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emrini aynı zamanda tebliğ eder.

Borçlu hakkında muhtelif günlerde birden ziyade takip talebi varsa bunlardan hiç biri kendinden evvelki talepten önce icra edilemez.

İTİRAZ
1 – MÜDDET VE ŞEKİL
Madde 62 – İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden on gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine bildirmeye mecburdur.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bedava ve pulsuz bir vesika verilir.

2 – İTİRAZ SEBEPLERİ
Madde 63 – Muteriz, itirazında bildirdiği delil ve sebeplerle bağlı değildir.

3 – ALACAKLIYA VERİLECEK VESİKA
Madde 64 – Alacaklı isterse ödeme emrine müddeti içinde borçlu tarafından itiraz edilip edilmediğine dair icra dairesince kendisine bir vesika verilir.

4 – GECİKMİŞ İTİRAZ
Madde 65 – Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itirazını bildirmeye mecburdur.

İtiraz üzerine tetkik mercii takibin tatilini tensip edebilir. Merci, her iki tarafı hemen davetle dinledikten sonra mazeret ve itirazın varit olup olmadığına karar verir.

5 – İTİRAZIN HÜKMÜ
Madde 66 – Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. Borçlu,  yalnız borcun bir kısmı hakkında itirazda bulunmuşsa, kabul ettiği miktar için alacaklı takibe devam olunmasını isteyebilir.

6 – İTİRAZIN İPTALİ
1. MAHKEMEYE MÜRACAAT SURETİYLE
Madde 67 – Takip talebine itiraz edilen alacaklı itirazın ref’i talebinde bulunmak istemezse hakkını almak için umumi hükümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir.

Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vaziyetine, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, yüzde ondan aşağı olmamak üzere, alacaklı lehine münasip bir tazminat takdir olunur.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması suiniyetin sübutuna bağlıdır.

2. İTİRAZIN REF’İ SURETİYLE
Madde 68 – Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen bir senede yahut resmi dairelerin veya selahiyetli makamların selahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesikaya müstenitse, alacaklı itirazın ref’ini isteyebilir.

Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir vesika gösteremezse tetkik mercii itirazın ref’ine karar verir.

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı ise itirazın muvakkaten ref’ine karar verebilir.

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut vesikaya müstenit ise itirazın ref’i talebi reddolunur.

İtirazın muvakkat olmayarak ref’ine ve refi talebinin reddine dair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir.