Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, Ecrimisil

Esas :2011/439
Karar:2011/3447
Tarih:24.03.2011

-YARGITAY İLAMI-

Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, davacı Avni’nin kayden maliki olduğu 6653 sayılı parseldeki 15. Blok 1 nolu bağımsız bölümle ilgili davacı şirket ile davalı şirket arasında 8.10.2002 tarihinde noterde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemelerde davalı şirketin temerrüde düşmesi nedeniyle, davacı şirketin anılan akdi 28.7.2008 tarihli fesih ihbarnamesiyle feshettiğini, ancak davalı şirketin konutu terk ve müvekkiline teslim etmediğini, diğer davalının da taşınmazda fiilen tasarrufta bulunduğunu, ayrıca davalı şirketin sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını başka şirkete temlik etmesi sebebiyle sözleşmeye ilişkin herhangi bir hususa da dayanamayacağını ileri sürerek, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerinde bulunmuş, bilahare ıslah suretiyle ecrimisil miktarını arttırmıştır.

Davalılar, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan hakka dayalı kullanım nedeniyle elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istenemeyeceğini, davacı şirketin akdin feshine ilişkin beyanının hukuka aykırı olup, taraflarınca da kabul edilmediğini ve satış vaadi sözleşmelerinin tek taraflı bir beyan ve ihbar ile sona erdilemeyeceğini, davalı şirketin bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını da Albara Türk Katılım Bankası A.Ş.’ne temlik ettiğini, taşınmazda fuzuli şagil olmadıklarını belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.

İhbar olunan, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, elatmanın önlenmesi davasının kabulüne, ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalılar vekili ile ihbar olunan vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Sevinç Türközmen’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dava, bağımsız bölüme elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, elatmanın önlenmesi davasının kabulüne, ecrimisil isteminin ise, kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan deliller ile çekişme konusu 6653 sayılı parseldeki A Tipi 15 Blok Zemin Kat 1 numaralı piyesli konut nitelikli taşınmazın kayden davacılardan Avni Çelik’e ait olduğu, davalıların kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir haklarının bulunmadığı, ancak davalıların haklı ve geçerli bir neden olmaksızın taşınmaza müdahale ettikleri belirlenmek ve bu olgu mahkemece benimsenmek suretiyle elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Ecrimisil isteği bakımından ise; bilindiği üzere, 25.5.1938 tarih 29/10 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ecrimisil, en azı kira geliri, en çoğu ise tam gelir yoksunluğudur.

Oysa somut olayda, mülk(Ziraat Mühendisi) ve inşaat mühendisi bilirkişilerin, dosyada mevcut davacı şirket ile davalı şirket arasında düzenlenen 8.10.2002 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hükümleri uyarınca değerlendirme yaparak ecrimisil saptamaları usul ve yönteme aykırı olduğu gibi, ecrimisil konusundaki bu belirlemenin anılan İnançları Birleştirme Kararına da uygun olduğu söylenemez. O halde, böylesi bir rapora dayalı olarak hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.

Hal böyle olunca; bildirilen ve bildirilecek olan emsaller de dikkate alınarak, bilirkişilerden ek rapor alınmak veya gerektiğinde yeniden yerinde uygulama yapılmak suretiyle bilimsel verilere uygun ve denetime elverişli olacak biçimde ecrimisilin hesaplanması gerekirken, yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

Ecrimisile ilişkin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 24.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.