Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Faturaya Dayalı İcra Takibi

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/3047
K. 2011/10232
T. 6.7.2011
• İTİRAZIN İPTALİ ( Bir Hukuki İşlemin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığının Kabulü İçin Yasanın Amacı İçerisinde Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği )
• TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( İtirazın İptali – Bir Hukuki İşlemin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığının Kabulü İçin Yasanın Amacı İçerisinde Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği )
• GÖREV ( Uyuşmazlık Asıl ve Birleşen Dosyalara Konu Davacı Şirketler Tarafından Davalı Apartmanın Kalorifer Yakıtı İhtiyacı İçin Davalıya Teslim Edilen Yakıt Bedelinin Tahsiline İlişkin Satış Sözleşmesinden Kaynaklandığı – Tüketici Mahkemesi’nin Görevli Olduğu )
4077/m.23
ÖZET : Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.4077 Sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunu uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Asıl ve birleşen dosyalara konu davacı şirketler tarafından davalı apartmanın kalorifer yakıtı ihtiyacı için davalıya teslim edilen yakıt bedelinin tahsiline ilişkin satış sözleşmesinden kaynaklanmakta olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı Y… Ltd. Şti. Vekili, davalı apartman yönetimine teslim edilen akaryakıt karşılığı düzenlenen 18.2.2006 tarihli 20.136 TL bedelli faturanın ödenmeyen 6.217 TL kısmı için davalı hakkında icra takibi yapıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu, haksız itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Birleşen dava ile davacı E… Ltd. Şti. Vekili davalı apartman yönetimine teslim edilen akaryakıt karşılığı düzenlenen 4 adet fatura bedeli toplamı olan 23.282,20 TL bedelin ödenmediğini, tahsili için icra takibi yapıldığını, davalının 9.500 TL kısmı kabul ederek 13.782 TL kısma itiraz etmesi sebebiyle bu kısım yönünden takibin durduğunu belirterek haksız itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Asıl ve birleşen dosya davalıları davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiş, hüküm asıl ve birleşen davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-)4822 Sayılı yasa ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.4077 Sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunu uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Asıl ve birleşen dosyalara konu davacı şirketler tarafından davalı apartmanın kalorifer yakıtı ihtiyacı için davalıya teslim edilen yakıt bedelinin tahsiline ilişkin satış sözleşmesinden kaynaklanmakta olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

2-)Bozma nedenine göre asıl ve birleşen dosya davacılarının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte yer alan sebep ile hükümün BOZULMASINA, 2. bentte gösterilen sebeple asıl ve birleşen dosya davacılarının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde davacıya iadesine, 6.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.