Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Etkin Pişmanlık

T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2010/6-24
K. 2010/49
T. 9.3.2010
• YAĞMA ( Etkin Pişmanlığın Soruşturma Aşamasında Gerçekleşmesi Halinde Cezanın Yarısına Kadar Kovuşturma Aşamasında Gerçekleşmesi Halinde Üçte Birine Kadarının İndirileceği )
• ETKİN PİŞMANLIK ( Yağma – Soruşturma Aşamasında Gerçekleşmesi Halinde Cezanın Yarısına Kadar Kovuşturma Aşamasında Gerçekleşmesi Halinde Üçte Birine Kadarının İndirileceği )
• CEZADA İNDİRİM ( Yağma – Etkin Pişmanlığın Soruşturma Aşamasında Gerçekleşmesi Halinde Cezanın Yarısına Kadar Kovuşturma Aşamasında Gerçekleşmesi Halinde Üçte Birine Kadarının İndirileceği )
5237/m.31, 37, 62, 63, 149, 168
5271/m.2, 174, 175
ÖZET : Dava, sanıkların A. B.’ya yönelik yağma suçunda, etkin pişmanlığın gerçekleştiği aşamanın saptanması ile buna bağlı olarak 5237 S. TCY’nın 168. maddesi uyarınca yapılacak indirim oranının belirlenmesine ilişkindir. Yağma suçlarında, etkin pişmanlığın soruşturma aşamasında gerçekleşmesi halinde cezanın yarısına kadar, kovuşturma aşamasında gerçekleşmesi halinde üçte birine kadarının indirileceği belirtilmiştir.

Yağma suçlarında, iddianamenin kabulü kararı verildiği taktirde, bu tarihten itibaren, iddianamenin kabulü kararı verilmediği ahvalde ise yasada öngörülen azami onbeş günlük sürenin sonunda, gerçekleştirilen etkin pişmanlıkta kovuşturma aşamasına geçilmesi nedeniyle hükmedilecek cezadan üçte birine kadar indirim yapılabilecektir. 5237 sayılı TCY’nın 168. maddenin 3. fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca sanıkların cezalarından 1/3 oranında indirim yapılması yasaya uygun bulunduğundan, sair yönleri de usul ve yasaya uygun bulunan Yerel Mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.

DAVA : Sanıklar U. Ç. ve S. Ö.’in; Mağdur İ.’e yönelik yağma suçlarından, 5237 sayılı TCY’nın 149/1-a-c, 168/1-3, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 3’er yıl 4’er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, Mağdur A. B.’ya yönelik yağma suçlarından ise; 5237 sayılı TCY’nın 149/1-a-c, maddesi uyarınca 12’şer yıl hapis, Kovuşturma aşamasında mağdurdan yağmaladıkları cep telefonunun yenisini alarak mağdura vermek suretiyle iade ve tazmini sağlamaları nedeniyle, 5237 sayılı TCY’nın 168/2-3. maddesi gereğince cezalarından 1/3 oranında indirim yapılarak 8’er yıl hapis, Cezalarından, yaşları nedeniyle 5237 sayılı TCY’nın 31/3. Maddesi uyarınca 1/3 oranında, takdiri indirimi oluşturan davranışları nedeniyle de 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle sonuç olarak 4’er yıl 5’er ay 10’ar gün hapis, Cezası ile cezalandırılmalarına, Haklarında aynı Yasanın 63. maddenin uygulanmasına ve tutukluluk hallerinin devamına ilişkin, Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.05.2007 gün ve 304-106 sayılı hükümlerin, sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 06.11.2008 gün ve 22032-20235 sayı ile;

“… Sanıklar hakkında, mağdur İ. Özdemir’e yönelik yağma suçundan kurulan hükmün onanmasına, Sanıkların mağdur A. B.’ya yönelik yağma suçundan kurulan hükmün ise; “5271 sayılı CMK’nun 2. maddesi gereğince kovuşturma aşamasının iddianamenin kabulüyle başladığı ve sanıkların ailelerinin yakınan Abdullah’ın zararını 12.12.2006 tarihli iddianamenin kabulü kararından önce 22.10.2006 tarihinde karşıladıkları gözetilmeden, 5237 sayılı TCK’nun 168. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesi yerine, ikinci cümlesi ile uygulama yapılması…”,

İsabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 30.04.2009 gün ve 1-174 sayı ile;

“… Bakırköy C. Başsavcılığının 12.10.2006 tarihli ve 282 sayılı iddianamesi, 13.10.2006 tarih ve 293 sayı ile kabul edilmiş, 22.10.2006 tarihinde ise mağdurun zararı karşılanmıştır, gerekçeleriyle ilk hükümde direnilmek suretiyle sanıkların aynı şekilde cezalandırılmalarına hükmedilmiştir. Bu hükmün de, sanıklar müdafileri ile sanık S. Ö. tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay C.Başsavcılığının ( onama ) istekli 29.12.2009 gün ve 287841 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanıkların A. B.’ya yönelik yağma suçunda, etkin pişmanlığın gerçekleştiği aşamanın saptanması ile buna bağlı olarak 5237 sayılı TCY’nın 168. maddesi uyarınca yapılacak indirim oranının belirlenmesine ilişkindir.

5271 sayılı CYY’nın 2. maddesinde, soruşturma aşamasının, iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma aşamasının ise iddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade ettiği belirtilmiş, aynı Yasanın 174. maddesinde onbeş gün içinde iade edilmeyen iddianamenin kabul edilmiş sayılacağı, 175. maddesinde iddianamenin kabulü ile kamu davasının açılacağı ve kovuşturma evresinin başlayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mal varlığına yönelik bir kısım suçlarda etkin pişmanlığı düzenleyen 5237 sayılı TCY’nın 168. maddesinin 3. fıkrasında ise, yağma suçlarında, etkin pişmanlığın soruşturma aşamasında gerçekleşmesi halinde cezanın yarısına kadar, kovuşturma aşamasında gerçekleşmesi halinde üçte birine kadarının indirileceği belirtilmiştir.

5271 sayılı CYY’nın 2, 174, 175 ve 5237 sayılı TCY’nın 168. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, yağma suçlarında, iddianamenin kabulü kararı verildiği taktirde, bu tarihten itibaren, iddianamenin kabulü kararı verilmediği ahvalde ise yasada öngörülen azami onbeş günlük sürenin sonunda, gerçekleştirilen etkin pişmanlıkta kovuşturma aşamasına geçilmesi nedeniyle hükmedilecek cezadan üçte birine kadar indirim yapılabilecektir.

İnceleme konusu somut olayda; Bakırköy C.Başsavcılığının 12.10.2006 gün ve 282 sayılı iddianamesi ile; Sanıklar U. Ç. ve S. Ö.’in, 29.09.2006 günü saat 12.30 sıralarında mağdur A. B.’ya karşı gerçekleştirdikleri yağma suçu nedeniyle 5237 sayılı TCY’nın 37/1. maddesi yollamasıyla, 149/1-a-c, 31/3 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle düzenlenen iddianame üzerine, Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 13.10.2006 gün ve 293-293 sayı ile iddianamenin kabulüne karar verilmek suretiyle kovuşturma aşamasına geçilmiştir. Mağdurdan yağmalanan cep telefonunun yenisinin alınarak mağdura verilmek suretiyle iade ve tazminin sağlandığı tarihin ise 22.10.2006 olması nedeniyle, etkin pişmanlık kovuşturma aşamasında gerçekleşmiştir.

Bu itibarla; 5237 sayılı TCY’nın 168. maddenin 3. fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca sanıkların cezalarından 1/3 oranında indirim yapılması yasaya uygun bulunduğundan, sair yönleri de usul ve yasaya uygun bulunan Yerel Mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- İsabetli bulunan Yerel Mahkeme direnme hükmünün ONANMASINA,

2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.03.2010 günü yapılan müzakerede tebliğnamedeki isteme uygun olarak oybirliği ile karar verildi.