Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çek İcra Takibi

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/929
K. 2011/4075
T. 16.3.2011
• İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davacı Bankanın Davalıya Kredi Kullandırdığı/Davalı Tarafın Çekin Kendisi Tarafından Keşide Edilmediği İddiası İle Bilirkişi Raporuna İtiraz Ettiği – Bilirkişi Raporunun İtirazları Karşılamadığı/Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
• BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İTİRAZLARI KARŞILAMASI GEREKTİĞİ ( Davacı Bankanın Davalıya Kredi Kullandırdığı/Davacı Bankanın İtirazın İptali Davası Açtığı – Borçlu Davalının Çekin Kendisi Tarafından Keşide Edilmediği ve İcra Takibi İptal Edildiği Halde Bilirkişi Raporunda Borç Olarak Kaydedildiği İtirazı/İtirazların Karşılanacağı )
• BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME ( Davacı Bankanın Davalıya Kredi Kullandırdığı ve İtirazın İptali Davası Açtığı/Bilirkişi Raporunun İtirazları Karşılaması Gerektiği – Dosya Üzerinden İnceleme Yapılamayacağı/Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
2004/m.67
ÖZET : Davacı, davalının davacı bankadan muhtelif tiplerde kredi kullandığını, kredinin kat edildiğine dair gönderilen ihtarnameye gerekçesiz olarak itiraz ettiğini, davalının kredi sözleşmesi ve sözleşmedeki imzayı inkar etmediğini, kullanılan kredi ile ihtiyati haciz kararı alınarak icra takibine geçildiğini ileri sürerek davalıya ait itirazın iptali ile takibin devamına, davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Davalı çekin kendisi tarafından keşide edilmediği ve İcra Tetkik Mercii kararı ile icra takibinin iptali hüküm altına alındığı halde, bunun borç olarak kaydedildiğini de belirtmek suretiyle teknik olarak bilirkişi raporuna itiraz etmiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu bu itirazı karşılamadığı gibi, dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak davalının itirazları karşılanması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükümün davalı tarafça duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı Ü.E. gelmiş, davacı tarafından gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının davacı bankadan muhtelif tiplerde kredi kullandığını, kredinin kat edildiğine dair gönderilen ihtarnameye gerekçesiz olarak itiraz ettiğini, Davalının kredi sözleşmesi ve sözleşmedeki imzayı inkar etmediğini, kullanılan kredi ile ilgili Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla ihtiyati haciz kararı alınarak icra takibine geçildiğini ileri sürerek davalıya ait itirazın iptali ile takibin devamına, davalının %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.

Davalı, genel kredi taahhütnamesinin küçük puntolarla yazılarak boş bırakılan kısımların davacı banka tarafından icra takibine geçilmeden önce doldurulduğunu, ödemelerini düzenli olarak yaptığını, Akbank Muğla şubesindeki hesabına bağlı bir çek nedeni ile hakkında icra takibi yapıldığını, Ula İcra Hukuk Mahkemesine yaptıkları itiraz neticesinde takibe konu çeklerin Adli Tıp Kurumu tarafından incelenerek kendisine ait olmadığının anlaşılması üzerine takibin iptaline karar verildiğini, Akbank Muğla şubesindeki hesabında bulunan 10.750,00 TL ye banka tarafından bloke konulmasına rağmen bu meblağın davaya konu icra takibinde gösterilmeyerek mahsubunun yapılmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüyle davalının takibe yaptığı itirazın iptaline, 94.813,55 TL si asıl alacak olmak üzere tüm ferileriyle birlikte toplam 103.784,61 TL üzerinden takibin kaldığı yerden devamına, asıl alacağın %40’ı oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı banka tarafından davalıya muhtelif tiplerde ve ayrıca çek kullandırmak suretiyle krediler kullandırıldığı anlaşılmaktadır. Davalı özellikle çekin kendisi tarafından keşide edilmediği ve İcra Tetkik Mercii kararı ile icra takibinin iptali hüküm altına alındığı halde, bunun borç olarak kaydedildiğini de belirtmek suretiyle teknik olarak bilirkişi raporuna itiraz etmiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu bu itirazı karşılamadığı gibi, dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak davalının itirazları karşılanması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan hükümün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 1.541.20 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 16.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.