Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Bilişim Suçları, Bilişim Suçları Avukatlığı

Türk Ceza Yasasının 243,244,245. maddelerinde düzenlenen Bilişim Suçları ile ilgili fiilleri işleyen kişi,kişiler ,kurum ve kuruluşlar hakkında koğuşturma Cumhuriyet Savcılıkları kanalı ile resen takibi yapılacak suçlardandır.Bu suçlar şahsi dava yada takibi şikayete bağlı olarak tanzim edilen suçlardan değildir.Keza Yeni Ceza Usul Yasası Şahsi Dava ayrımını kabul etmemiştir.
Dolayısı ile Cumhuriyet Savcısı Bilişim Suçlarından Her hangi birisinin ,Ceza Usul Yasasının 160.Maddesi delaleti ile ihbar veya bir başka surette fiilin işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez gerekli araştırma,koğuşturma ve delilendirme işleminin ardından yine aynı yasanın 170 maddesi gereğince Kamu Davasını açacaktır.

BİLİŞİM SUÇLARINDA GÖREVLİ MAHKEME :

1 Haziran 2005 tarihinde yürürüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Yasasında 243 -246. maddeleri arasında düzenlenen Bilişim Suçlarına bakmakla görevli mahkeme kanunun metninde tayin edilmemiştir.Dolayısı ile bu konuda Ceza Hukukunun yargılamaya ilişkin genel görevle ilgili kuralları uygulama alanı bulacaktır.Buna göre;

Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri dışında kalan,özel yasasında Asliye Ceza Mahkemesince görülüp karara bağlanacağı açıklanan veya özel yasasında hangi mahkemede görülüp karara bağlanacağı açıklanmamış olmakla birlikte Sulh ve Ağır Ceza Mahkemesinin görevi içinde bulunmayan bütün ceza davalarına bakmakla görevli olan Asliye Ceza Mahkemeleri, bilişim suçları davalarına bakmakla da görevli mahkemeler olacaktır.

Yeni Türk Ceza Yasasının Bilişim Suçlarıile ilgili düzenlemeleri incelendiği vakit görev alanları Kanunla belirtilmiş olan Sulh Ceza Mahkemeleri ile yine görev alanları yasa ile belirlenmiş olan Ağır Ceza Mahkemelerinin görev tanımı ile ilgili bir ilişkilendirme yapılmadığı,suçun hangi mahkeme tarafından bakılacağının belirtilmediği görülecektir.Dolayısı ile yukarıda da arz edildiği üzere görev alanları belirtilmemiş bu suçlara ait yargılamaya genel görevli mahkeme olan ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ tarafından bakılacaktır.Nitekim uygulamada bu şekilde davalar görülmekle birlikte yargılamaya ilişkin görev yönünden uyşmazlık çıkmamaktadır.


BİLİŞİM ŞUÇLARINDA YER YÖNÜNDEN YETKİLİ MAHKEME:

Bilişim Suçlarında yer yönünden yetkili mahkemenin tayininde Ceza Usul Kanunun 12.maddesinin 1.ve 2.fıkraları uygulama alanı bulacaktır.

CMUK-12 MADDE:
1- Davaya bakmak yetkisi Suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.

2-Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı,kesintisiz suçlarda kesintinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

Seçimlik hareketli fiiller ile işlenebilen Bilişim Suçları teşebbüse de müsait suçlardır.Dolayısı ile Yer yönünden yetkili mahkemeninin tayininde CMK 12 maddenin 1-2. fıkralarının işlerliği farklı olabilecektir.

Bilişim Suçları Nelerdir

243 -1 Bilişim Sisteminin Bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma : 
Yeni Türk Ceza Kanunun 243/1. maddesine yönelik suçun işlenmiş olduğu her durumda yer yönünen yetkili mahkeme genel kural gereği şuçun işlendiği yer Mahkemesi yani ‘’Bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş sistemin tamamına yada bir kısmına hukuka aykırı olarak girme ’’şeklinde gerçekleşen fiilin işlendiği yer mahkemesi olan Asliye Ceza Mahkemesi olacaktır.

243/1 fıkrada belirtilen seçimik hareketli suçun diğer bir işlenme şekli olan bilişim sistemine girmenin yanında orada kalma şeklinde de işlenebilmesi halidir.Yani sisiteme yasa dışı girmek suçu oluşturuken sistemde yasa dışı kalmakta suçun oluşumunu sağlayacaktır.Kalmak fiili ise Ceza hukukunda eylem olarak ,devam eden eden, süreklilik(kesintisiz) arz eden hareket gruplarındandır.Dolayısı ile CMK 12-2 Maddesi gereği ‘’kesintisiz suçlarda kesintinin başladığı yer mahkemesi’’ görevli olacaktır.Teşebbüs halinde ise son icra hareketin yapıldığı yer mahkemesi yer yönünden yargılamayı yapacak olan mahkeme olacaktır.

244/1 Sistemi engelleme,bozma,veri yerleştirme,verileri yok etme,verileri değiştirme : 
Şeklinde birden fazla seçimlik hareketle suçun işlenebileceğini netice itibari ile engelleme,bozma,yerleştirme yok etme,değiştirme fiillerinin işlendiği yer mahkemesi davayı görecektir.Teşebbüse müsait olup CMK 12 Maddesinin 1 ve 2.fıkraları uygulama bulacaktır.

245/1 Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse:
Kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa,şeklinde tanzim edilen bu bu şuçta cezalandırılan hareket kullanma ,kullandırtma sonucu kendisi veya başkasına menfaat temini şeklinde düzenlenmiş olup bu hali ile kullanma kullandırma fiilinin işlendiği yer mahkemesi yargılamada yer yönünden yetkili mahkeme olacaktır.Teşebbüsse müsait bir suç tipi olup suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde ise genel kural gereği son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yer yönünden yetkili mahkeme olacak ve yargılamayı yürütecektir.

245/2 Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi : 
Şeklinde düzenlenen bu fıkra 245/1 in ağırlaştırılmış halini tanzim etmiş olup yasa menfaat teminini cezalandırmaktadır.Suç, Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka yada kredi kartını kullanmak sureti ile kendi yada başkasına menfaat teminin sağlandığı anda oluşacaktır.Suça teşebbüs hali mümkündür.Bu fiilden dolayı yer yönünden yetkili mahkeme sahte veya sahtecik yapılan banka yada kredi kartının kullanıldığı yer fiilin işlendiği yer olarak kabul edilecek dolayısı ile bu yer mahkemesi CMK 12/1 gereği yer yönünden yetkili mahkeme olacaktır.