Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Talepli Dava

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/10441

K. 2003/11142

T. 15.9.2003

• BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI ( Davanın Bekleme Süresinin Kaldırılmasına Dair Olması )

• KAMU DÜZENİ ( Göreve İlişkin Kuralların Kamu Düzeniyle İlgili Olması )

• GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA ( Yeni Kanunla Kabul Edilen Görev Kurallarının Geçmişe Etkili Olması )

• GÖREV KURALLARINA AYKIRILIK ( Görev Kurallarına Aykırılık Hükmü Kesinleşmesine Kadar Gerek Mahkemece Gerekse Yargıtay Tarafından Kendiliğinden Gözönünde Tutulması )

4721/m.132

4787/m.9

1086/m.8
ÖZET: Göreve ilişkin kurallar kamu düzeniyle ilgili olduğundan yeni kanunla kabul edilen görev kuralları geçmişe etkili olup, eldeki davalara da uygulanır. Görev kurallarına aykırılık hükmü kesinleşmesine kadar gerek mahkemece gerekse Yargıtay tarafından kendiliğinden gözönünde tutulur.
Kadın için bekleme süresinin kaldırılmasına ( TMK md. 132/son ) ilişkin davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceğine dair Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesi II/4. bendi 4787 sayılı Yasanın 9. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu açıktır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Göreve ilişkin kurallar kamu düzeniyle ilgili olduğundan yeni kanunla kabul edilen görev kurulları geçmişe etkili olup, eldeki davalara da uygulanır. Görev kurullarına aykırılık hükmü kesinleşmesine kadar gerek mahkemece gerekse Yargıtay tarafından kendiliğinden gözönünde tutulur.
Kadın için bekleme süresinin kaldırılmasına ( TMK md. 132/son ) ilişkin davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceğine dair Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesi II/4. bendi 4787 sayılı Yasanın 9. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu açıktır.
O halde mahkemece yapılacak iş; görevsizlik kararı verilerek dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden verilen kararın bozulması gerekmiştir.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ : Hükmün 1. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 15.09.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.