Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Esas :2010/10649
Karar:2011/11585
Tarih:06.07.2011

-YARGITAY İLAMI-

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1 – Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesindeki anlaşmalı boşanma koşullarının oluşmamış bulunmasına göre davalının temyiz itirazları yersizdir.

2 – Davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a) Toplanan delillerden davalı kadının eşini istemediğini söylediği ve birlik görevlerini yerine getirmediği; davacı kocanın ise ailesinin zoruyla evlendiğini söylediği ve ailesinin evliliğe müdahalesine kayıtsız kaldığı; böylece boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davalının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken; kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

b) Davacı davada vekille temsil edilmiştir. Davacının davası kabul edildiği ve bu nedenle davacı koca yararına vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, davalı kadın yararına vekalet ücretine hükmedilmesi de isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2/a ve b bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının tazminatlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 73.90 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 06.07.2011 (Çar.)